THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TP. CẦN THƠ

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53  /TB-HCCV

 

            Cần Thơ, ngày  02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO    

Về việc thay đổi Tài khoản Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ

         

 Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc thay đổi Tài khoản của Hội như sau:

         Tài khoản (cũ) của Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ, số tài khoản: 73610000136139, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Chi nhánh Tây Đô sẽ được đóng tài khoản kể từ ngày 07/12/2020.

         Vì vậy, Hội viên nộp hội phí vui lòng nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội cho Thư ký - Nguyễn Thu Hà (0907 981 060) hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản (mới): Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ

+ Số Tài khoản: 1017910051

+ Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

   Chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch Hưng Lợi.

Nay, Hội Công Chứng viên thành phố Cần Thơ thông báo đến Hội viên, các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện thực hiện giao dịch./.

Nơi nhận:

- Ban Chấp hành (để biết);

- Các tổ chức hành nghề công chứng;

- Hội viên (trang web, gởi mail);

- Lưu: VT.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

                           

                      ( Đã ký)

 

               Nguyễn Thanh Đình

 

Số lần xem: 550
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?