--

THÔNG BÁO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2019

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/TB-HCCV

 

Cần Thơ, ngày 27 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019

 
 
 


Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ thông báo việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 22/12/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp TP. Cần Thơ (số 296, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

3. Đối tượng tham gia: Công chứng viên, thư ký nghiệp vụ tại Cần Thơ và các tỉnh.

4. Học phí lớp bồi dưỡng:

   - Đối với công chứng viên tại Cần Thơ, học phí sẽ được trích từ nguồn thu hội phí, tuy nhiên do kinh phí Hội chưa ổn định nên chỉ áp dụng đối với các công chứng viên đã tham gia thực hiện nghĩa vụ đóng phí đầy đủ.

   - Đối với các đối tượng khác học phí lớp bồi dưỡng là 700.000đ/1người.

   - Học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng được xác nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm.

Các đơn vị tham gia vui lòng gửi kèm thông tin như sau: Số lượng người tham gia, họ và tên, tổ chức công chứng, chức danh và thông tin liên hệ (SĐT/Email). Thông tin chi tiết gởi về Hội trước ngày 18/12/2019 theo địa chỉ: hoicongchungct@gmail.com. Hoặc liên hệ trực tiếp Dương Thị Phương Dung (Thư ký Hội – 0888915664)

Sau khi đã đăng ký khóa học, học viên vui lòng chuyển tiền học phí vào tài khoản: Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ, số: 73610000136139 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Tây Đô hoặc nộp trực tiếp cho bà Dương Thị Phương Dung.

 

 Cập nhật thông tin về nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 tại trang web: http://www.hoicongchungviencantho.com.vn

Nơi nhận:

- Các TCHNCC tại Cần Thơ;

- Hội công chứng viên các tỉnh;

- Sở Tư pháp (để b/c);

- Lưu: VT.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thanh Đình

 

 

 

 

 

Số lần xem: 393
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?
Video