--

Kế hoạch khảo sát đánh giá về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức công chứng

  UBND TP. CẦN THƠ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ TƯ PHÁP                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   Số.........../KH-STP                               Cần Thơ, ngày........tháng.......năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

______________________________________

Thực hiện Công văn số 4233/BTP-BTTP, ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, Công văn số 5546/UBND-NCPC, ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất ở, nhà ở và Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý công chứng năm 2016, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến các quyền của người sử dụng đất cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu:

1. Việc khảo sát phải tình hình chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các quyền của người sử dụng đất cho các tổ chức hành nghề công chứng phải được thực hiện cơ bản, kết quả đánh giá phải thể hiện được đầy đủ, bản chất của việc chuyển giao để từ đó có đề xuất, kiến nghị hợp lý.

2. Việc khảo sát phải được thực hiện nghiêm túc, có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức đại diện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng (tại địa bàn chuyển giao) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đã chuyển giao và chưa chuyển giao.

3. Kết quả khảo sát, đánh giá phải đảm bảo khách quan, chính xác, phản ánh được quá trình chuyển giao, những ưu điểm, thuận lợi, hạn chế, khó khăn khi thực hiện chuyển giao để có kiến nghị phù hợp.

II. Nội dung thực hiện:

1. Đối tượng khảo sát, đánh giá:

Mỗi địa bàn quận, huyện được tổ chức khảo sát, đánh giá gồm:

- 01 chức hành nghề công chứng/quận, huyện.

- 01 xã, phường, thị trấn đã được chuyển giao hợp đồng, giao dịch.

- 01 xã, phường, thị trấn chưa chuyển giao hợp đồng, giao dịch.

- UBND quận, huyện.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá

Việc khảo sát đánh giá do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Hội công chứng viên và Phòng Tư pháp tại quận, huyện - nơi khảo sát, đánh giá cùng tham gia thực hiện.

3. Nội dung khảo sát, đánh giá:

a) Tình hình chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng và UBND các xã, phường, thị trấn và UBND quận, huyện - nơi đã chuyển giao:

b) Tình hình chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến các quyền của người sử dụng đất tại các xã, phường, thị trấn - nơi chưa thực hiện chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng.

4. Phương thức khảo sát, đánh giá

Đoàn Khảo sát nghe báo cáo của cơ quan, tổ chức - nơi đến khảo sát báo cáo tình hình cụ thể. Nội dung báo cáo có Đề cương kèm theo.

Đoàn khảo sát sẽ khảo sát trực tiếp một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Đoàn Khảo sát khảo sát một số nội dung khác có liên quan.

Đoàn Khảo sát nghe ý kiến của cơ quan, tổ chức về tình hình thực hiện việc chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản và kiến nghị cụ thể.

Kết quả khảo sát, Đoàn sẽ tiến hành họp và có ý kiến đề xuất, kiến nghị chính thức gửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyến định và thông báo cho cơ quan, tổ chức khi có kết quả cụ thể.

III. Thời gian thực hiện

Có phụ lục kèm theo.

IV. Kinh phí triển khai

Sở Tư pháp dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính bổ sung theo quy định của pháp luật về ngân sách.

VIII. Tổ chức thực hiện:

Phòng Bổ trợ Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC

- Các cơ quan, tổ chức tham gia khảo sát;

- Lưu: VT, BTTP.                                                   

 

 

 

LỊCH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

 

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

7h30', ngày 04/4

VPCC. Tây Đô

 

Q. Cái Răng

 

13h30', ngày 04/04

UBND. Phường Phú Thứ

15h30', ngày 04/4

UBND Q. Cái Răng

7h30', ngày 05/4

VPCC. Cửu Long

 

Q. Ninh Kiều

 

13h30', ngày 05/04

UBND P. An Hòa

15h30', ngày 05/4

UBND Q Ninh Kiều

7h30', ngày 06/4

VPCC. Trung Tâm

 

Q. Ô Môn

 

9h30', ngày 06/04

UBND P. Long Hưng

13h30', ngày 06/4

UBND. P. Thới Hòa

15h30', ngày 06/04

UBND Q. Ô Môn

7h30', ngày 07/4

UBND. Trung Nhứt

Q. Thốt Nốt

 

9h30', ngày 07/04

UBND P. Tân Hưng

13h30', ngày 07/4

VPCC Thốt Nốt

15h30', ngày 07/04

UBND Q. Thốt Nốt

7h30', ngày 12/4

VPCC. Phong Điền

H. Phong Điền

 

9h30', ngày 12/04

UBND Xã Giai Xuân

13h30', ngày 12/4

UBND Thị trấn Phong Điền

15h30', ngày 12/04

UBND H Phong Điền

7h30', ngày 13/4

VPCC. Vĩnh Thạnh

 

H. Vĩnh Thạnh

 

9h30', ngày 13/04

UBND. Xã Thạnh An

13h30', ngày 13/4

UBND thị trấn Vĩnh Thạnh

15h30', ngày 13/04

UBND huyện Vĩnh Thạnh

7h30', ngày 14/4

VPCC. Cờ Đỏ

H. Cờ Đỏ

 

9h30', ngày 14/04

UBND. Xã Đông Hiệp

13h30', ngày 14/4

UBND Thị trấn Cờ Đỏ

15h30', ngày 14/04

UBND huyện Cờ Đỏ

7h30', ngày 15/4

VPCC. Đông Nam

H. Thới Lai

 

9h30', ngày 15/04

UBND. Xã Trường Thành

13h30', ngày 15/4

UBND Thị trấn Thới Lai

15h30', ngày 29/04

UBND huyện Thới Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các xã, phường, thị trấn

(đối với xã, phường, thị trấn chưa chuyển giao)

 

1. Cơ cấu tổ chức và năng lực bộ máy thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch.

2. Thực trạng về chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản hàng năm (từ năm 2011 đến 2015):

- Số hợp đồng, giao dịch liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là bất động sản.

- Số hợp đồng, giao dịch liên quan đến bả đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (thế chấp...).

- Số hợp đồng, giao dịch liên quan đến thừa kế tài sản là bất động sản.

- Xác định tỷ lệ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trong tổng số nhiệm vụ phải thực hiện (chiếm tỷ lệ bao nhiều % khối lượng công việc, bao nhiêu % thời gian thực hiện)

3. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch.

4. Định hướng thời gian tới và kiến nghị, đề xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tư pháp các xã, phường, thị trấn và quận, huyện (đối với xã, phường, thị trấn, UBND quận, huyện đã chuyển giao)

 

1. Cơ cấu tổ chức và năng lực bộ máy tư pháp địa phương.

2. Thực trạng về  thực hiện nhiệm vụ tư pháp địa phương hàng năm:

- Số lượng công việc cụ thể (theo đầu việc) tình theo bình quân /người.

- Số lượng các Ban, Hội đồng đã tham gia.

- Số thời gian phân bổ

- Năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay

3. Khả năng tiếp nhận nhiệm vụ chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại địa bàn (nếu có)?

Nguyên nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình công chứng  hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã chuyển giao tại các tổ chức hành nghề công chứng

 

1. Cơ cấu tổ chức và năng lực bộ máyTCHNCC.

2. Thực trạng về chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản hàng năm (từ năm 2011 đến 2015):

Nội dung

Số lượng hợp đồng, giao dịch nói chung

Số lượng hợp đồng, giao dịch tại các địa bàn đã chuyển giao cho TCHNCC

2011

2012

2013...

2011

2012

2013...

Số hợp đồng, giao dịch liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là bất động sản

 

 

 

 

 

 

Số hợp đồng, giao dịch liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (thế chấp...)

 

 

 

 

 

 

Số hợp đồng, giao dịch liên quan đến bả đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (thế chấp...)

 

 

 

 

 

 

3. Định hướng thời gian tới và kiến nghị, đề xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem: 2013
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?